BRAVE NEW DIGITAL WORLD - EDYCJA 2018

HOPES & CHALLENGES OF TECHNOEVOLUTION

HOPES & CHALLENGES OF TECHNOEVOLUTION